Καταστατικό συλλόγου

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από την Γ.Σ., που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Αρθρο 1ο

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ‘ ΑΜΠΕΛΑΣ’ ΠΑΡΟΥ»

Αρθρο 2ο

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η περιοχή Αμπελά του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του δήμου Πάρου της νήσου Πάρου του νομού Κυκλάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

Αρθρο 3ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Α) Η ανύψωση του πνευματικού και εν γένει πολιτιστικού επιπέδου των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής Αμπελά Πάρου.

Β) Η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο της περιοχής του Αμπελά.

Γ) Η μελέτη, αξιολόγηση και εκτίμηση των προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής του Αμπελά και η επιλογή των πλέον πρόσφορων μέσων για την επίλυσή τους.

Δ) Η εποικοδομητική και ισότιμη συνεργασία των μελών του συλλόγου με τους κατοίκους της περιοχής του Αμπελά, το τοπικό συμβούλιο της περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του δήμου Πάρου και τους εν γένει συλλογικούς φορείς και όργανα του δήμου Πάρου.

Ε) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και η ενίσχυση κάθε δημιουργικής πρωτοβουλίας των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά, που σχετίζεται με την τέχνη, τον αθλητισμό και εν γένει με κάθε πολιτιστικού περιεχομένου δραστηριότητα.

Στ) Η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Αμπελά.

Ζ) Η μέριμνα για την ψυχαγωγία των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά, με την διενέργεια και διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων, σε αρμονία με την πολιτισμική κουλτούρα και τις παραδόσεις του τόπου.

Η) Η δημιουργία αθλητικού τμήματος, θεατρικής ομάδας, συγκροτήματος λαϊκών τοπικών χορών, χορωδίας και η εν γένει ενίσχυση πρωτοβουλιών που ευνοούν την ενασχόληση των νέων και των κατοίκων της περιοχής του Αμπελά με τις πολιτιστικές αυτές δραστηριότητες.

Θ) Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων του Αμπελά.

Ι) Η προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Ια) Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και η ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

 

Αρθρο 4ο

Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν με την χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής, αθλητικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

Β) Η ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και φορέων παράσταση του συλλόγου και η συνεργασία με αυτούς.

Γ) Η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συγκεντρώσεων,  εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων όπως επίσης η προκήρυξη διαγωνισμών και απονομής διαφόρων βραβείων.

Δ) Η δημιουργία πνευματικού κέντρου και βιβλιοθήκης με αναγνωστήριο.

Ε) Η έκδοση εντύπων, δημοσίευση άρθρων, μελετών κλπ., για την ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.

Στ) Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

ΜΕΛΗ

Αρθρο 5ο

Τακτικά μέλη του συλλόγου γίνονται όσοι κατοικούν ή διαμένουν στην περιοχή του Αμπελά του δημοτικού διαμερίσματος Νάουσας του δήμου Πάρου καθώς επίσης και όσοι κατάγονται από την ίδια περιοχή και συμφωνούν με τους σκοπούς και τα λοιπά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Επίτιμα μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσφέρουν στον σύλλογο υπηρεσίες υλικές ή ηθικές για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός εάν είναι ταυτόγχρονα και τακτικά μέλη του συλλόγου.

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του συλλόγου, υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του και προσφέρεται να συνδράμει για την ευόδωση και πραγματοποίησή τους. Ταυτόγχρονα υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των ευρώ 20 για την εγγραφή του στον σύλλογο. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αίτηση εντός ενός μήνα από την υποβολή της, κατά πλειοψηφία. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, γνωστοποιείται η σχετική απόφαση στον αιτούντα εντός δέκα ημερών από της λήψεως της απόφασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Αρθρο 6ο

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, εκλέγει και εκλέγεται και συμμετέχει στις εν γένει δραστηριότητες του συλλόγου.

Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ  20.  Το ύψος των ποσών της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του συλλόγου, που καθυστερεί την συνδρομή του, πέραν του ενός έτους, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση για την τακτοποίηση της οφειλής του. Σε περίπτωση που, παρά την έγγραφη αυτή πρόσκληση, δεν εξοφλήσει εντός ενός μήνα από την ημέρα που έλαβε την πρόσκληση, θα διαγράφεται από τον σύλλογο με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του συλλόγου, διαγράφεται, εφόσον προηγουμένως κληθεί σε απολογία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του συλλόγου, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους και να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο στην ευόδωση και πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου και διαγράφονται από αυτόν:

Α) Όσοι το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους.

Β) Όσοι παραβιάζουν διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του  συλλόγου.

Γ) Όσοι καθυστερούν την πληρωμή της συνδρομής τους πέραν του ενός έτους.

ΠΟΡΟΙ

Αρθρο 7ο

Πόροι του συλλόγου είναι:

Α) Οι εγγραφές και  συνδρομές των μελών.

Β) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον σύλλογο.

Γ) Οι προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των μελών του συλλόγου.

Δ) Οι τυχόν κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές προς τον σύλλογο, οι οποίες θα γίνονται δεκτές υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο.

Ε) Τα εκ πάσης άλλης προαιρετικής οικονομικής ενισχύσεως του συλλόγου εκ μέρους των τακτικών ή επίτιμων μελών του και παντός άλλου, οι κρατικές ή δημοτικές επιχορηγήσεις και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα δίδεται στον σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του συλλόγου είναι (α) η Γενική Συνέλευση, (β) το Διοικητικό Συμβούλιο και (γ) η Ελεγκτική (Εξελεγκτική) Επιτροπή

Άρθρο 8ο

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και ειδικότερα το μήνα  Ιούνιο..

Συνέρχεται έκτακτα (α) όποτε κρίνεται αναγκαία από το ΔΣ   ή  (β) όταν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση (β) , το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την ΓΣ εντός προθεσμίας 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν το ΔΣ αρνηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο, με σχετική απόφασή του, εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι την ΓΣ ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της ΓΣ και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της ΓΣ πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη του συλλόγου πριν από 10 ημέρες με έγγραφη πρόσκληση, που θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, συγκαλείται νέα  ΓΣ την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια  θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών.

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με ανάταση του χεριού.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)     Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ

2)     Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ

3)     Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού και απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

4)     Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ, της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής

5)     Αποφασίζει για την διαγραφή των μελών

6)     Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του συλλόγου

7)     Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλο οργάνου του συλλόγου

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3 αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγεται από την ΓΣ για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος του ΔΣ, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται, με απόφαση του ΔΣ, από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών, κατά σειρά προτεραιότητας.

Το εκλεγμένο ΔΣ, εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερών από τις εκλογές, συνέρχεται για την συγκρότησή του σε σώμα, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, διενεργείται κλήρωση. Εάν δεν συγκαλέσει το ΔΣ ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος, αναλαμβάνουν την ευθύνη σύγκλησής του 3 μέλη του εκλεγμένου ΔΣ

Στην πρώτη του συνεδρίαση, το ΔΣ εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Επίσης καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο ΔΣ να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα (α) όποτε χρειασθεί ή (β) όποτε το ζητήσουν 3 μέλη του ΔΣ με έγγραφη αίτησή τους, που θα πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)     Το ΔΣ ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον σύλλογο.

2)     Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

3)     Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του ΔΣ, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει προς έγκριση στην ΓΣ

4)     Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ

Άρθρο 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΔΣ

1)     Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογο στις δικαστικές και διοικητικές αρχές και στους τρίτους

2)     Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, συγκαλεί το ΔΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γραμματέα

3)     Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του συλλόγου. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του.

4)     Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΣ

1)     Διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ, συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και διεξάγει την αλληλογραφία

2)     Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του συλλόγου

5)     Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα

Άρθρο 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ  ΔΣ

1)     Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου, εισπράττει τις  συνδρομές με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του, τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, φυλάσσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και προβαίνει στις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που ο ίδιος εκδίδει μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ., και τα οποία εντάλματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου και φέρουν την σφραγίδα του. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να αναγράφει τον αριθμό και την ημερομηνία της εγκριτικής πράξης του Δ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση του ΔΣ και σχετική εξουσιοδότηση του Προέδρου. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ έχει ποινική και αστική ευθύνη σε περιπτώσεις απώλειας χρημάτων ή πληρωμών χωρίς την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.

2)     Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ’ ονόματι του συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ευρώ  100….., ύψος που μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της ΓΣ. Έχει όμως το δικαίωμα να κρατά στο ταμείο ποσό για τις τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου, όπως το ύψος του ποσού αυτού θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ

3)     Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ, ενημερώνει για τα ταμειακά διαθέσιμα του Συλλόγου και στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου και τον υποβάλει στο ΔΣ προς έγκριση.

4)     Εάν δεν τηρεί όλα τα ανωτέρω, το ΔΣ δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και εντός οκτώ ημερών από της σχετικής αποφάσεως του ΔΣ, αντικαθίσταται από άλλο μέλος του ΔΣ.

5)     Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από μέλος του ΔΣ

 

Άρθρο 15ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΕ είναι τριμελής (3μελής) με 2 αναπληρωματικά μέλη. Έργο της είναι ο έλεγχος και η με  εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλει προς έγκριση στην Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της ΕΕ, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η ΓΣ.

 

Άρθρο 16ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο χρόνια στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας όπως επίσης και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα μέλη, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, καταθέτουν την αίτησή τους τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 17ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται από την ΓΣ, με ανάταση του χεριού, 3μελής εφορευτική επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη,  που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει διαλογή των ψήφων. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόγχρονα και υποψήφιοι.

 

Άρθρο 18ο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Συλλόγου (δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή) γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό σύστημα είναι το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο αριθμός των υποψηφίων που εκλέγει κάθε συνδυασμός στην πρώτη κατανομή είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει εάν διαιρεθεί ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός δια του εκλογικού μέτρου. Το εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο μέρος που προκύπτει εάν διαιρεθεί ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ. συν ένα.

Οι έδρες που δεν κατανέμονται στην πρώτη κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο από την πρώτη κατανομή μέχρι να εξαντληθούν όλες οι έδρες.

Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται οι πρώτοι πλειοσταυρήσαντες του συνδυασμού, τόσοι στο πλήθος όσος είναι και ο αριθμός των υποψηφίων που εκλέγει. Όταν υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός, τότε τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι πλειοσταυρήσαντες υποψήφιοι και οι τρείς (3) πρώτοι επιλαχόντες ως αναπληρωματικοί.

Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρείς (3) πρώτοι πλειοσταυρήσαντες και έπονται οι δύο (2) πρώτοι επιλαχόντες ως αναπληρωματικοί. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει σταυρό προτίμησης σε όσους εκ των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, με ανώτατο όριο σταυρών επτά (7) για το ΔΣ και τρείς (3) για την ΕΕ

 

Άρθρο 19ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, που περιμετρικά φέρει την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του, στη μέση δε έχει σύμβολο μια άμπελο ή κάποιο θαλασσινό σύμβολο.

 

Άρθρο 20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται όταν παρίστανται σε αυτήν το ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 21ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Για την άρτια λειτουργία του και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

Α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση.

Β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Γ)   Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ε) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

Στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Ζ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Τα υπό στοιχεία (Α), (Β), (Γ), (Στ) και (Ζ) βιβλία τηρούνται από τον Γραμματέα, το υπό στοιχείο (Ε) βιβλία τηρείται από τον Ταμία και τέλος το υπό στοιχείο (Δ) βιβλία τηρείται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτού, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής, αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων Νόμων, επιβάλλουν.

Άρθρο 22ο

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την οικεία νομοθεσία.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από την Γ.Σ., που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου.

ΑΜΠΕΛΑΣ  ΠΑΡΟΥ 27/05/2011

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πληροφορίες

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.